Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Cursos i Màster > Docència pregraduada
Cursos i Màster
Docència pregraduada

Actualment s'imparteix l'assignatura d'Obstetrícia i Ginecologia, anual o troncal al 5è curs de Medicina a la Unitat Docent de l'Hospital Vall d'Hebron.
Arran dels canvis introduïts pel Pla Bolonya, en un futur s'impartirà al 4t curs del Grau. (previsió d'implantació per al curs 2013-2014).
El programa teòric, que consta de 50 lliçons teòriques, s'imparteix pel Professorat Docent en Ginecologia, que està compost per un catedràtic d'Universitat, un professor titular, tres professors associats i set Professors Associats Clínics. A més de les lliçons teòriques del programa teòric, el professorat docent imparteix els següents Seminaris de Ginecologia:

 1. Història Clínica de Ginecologia: Grans síndromes ginecològics. Exploració general.
 2. Prevenció del càncer ginecològic.
 3. Cirurgia ginecològica.
 4. Esterilitat. Esquema funcional.
 5. Urologia ginecològica. Urodinàmia.
 6. Planificació. Familiar.

 

La "rotació" o "part clínica", s'estableix per la rotació dels alumnes durant el període de pràctiques. Els alumnes es distribueixen , durant un període de sis setmanes, per les següents Unitats i/o Consultes:

 • Consulta de Ginecologia general.
 • Consulta de Prevenció del càncer genital.
 • Consulta de Ginecologia Oncològica.
 • Consulta de Laparoscòpia.
 • Consulta de Histeroscòpia.
 • Centre de Mama.
 • Gabinet d'Ecografia Ginecològica.
 • Gabinet d'Histeroscòpia.
 • Quiròfan de Cirurgia General i Sòl Pelvià.
 • Quiròfan de Laparoscòpia.
 • Gabinet de Patologia Cervical.
 • Quiròfan de Ginecologia Oncològica.

Aquestes rotacions tenen com a finalitat complir amb els següents objectius: objectius del coneixement, habilitats i destreses intel·lectuals i objectius de l'àrea afectiva.

Treballem perquè malgrat l'alt nombre d'alumnes inscrits, la docència sigui personalitzada, implicant l'alumne en anamnesi, quadre clínic, orientació diagnòstica, tractament proposat i relació metge pacient. Establint que el responsable de cada unitat sigui, a la vegada, el professor que avalua l'assistència i la implicació de l'alumne en l'activitat pràctica.

Tal com s'ha esmentat anteriorment, segons el Pla Bolonya, l'assignatura d'Obstetrícia i Ginecologia passarà a impartir-se al 4t curs, però a més, també està previst impartir una nova assignatura de lliure elecció o optativa: "Oncologia Ginecològica i Patologia Mamària" a 5è o 6è Curs de Medicina (encara per determinar), de 4 crèdits ECTS i que per les seves característiques estarà dirigida a estudiants interessats en la Oncologia, la Bioestadística i la Medicina Preventiva.
Les noves assignatures de lliure elecció, tenen l'avantatge que segons sigui l'elecció per obtenir la Menció Europea, l'alumne està realitzant una preselecció de la seva futura especialització.
Els objectius formatius d'aquesta assignatura es s'enumeren en:

 1. Estudiar l'epidemiologia de les malalties oncològiques ginecològiques i del càncer de mama.
 2. Conèixer i aprofundir en la biologia molecular de les neoplàsies ginecològiques i mamàries.
 3. Estudiar cadascuna de les neoplàsies ginecològiques.
 4. Conèixer les proves diagnòstiques utilitzades en la pràctica diària.
 5. Analitzar els tractaments més freqüents a la pràctica clínica.
 6. Conèixer el concepte d'Unitats de Risc de Càncer.
 7. Estudiar les bases de la prevenció primària del càncer ginecològic.

 

La introducció d'aquesta nova assignatura pot significar un repte per als alumnes i per al professorat i que els aspectes fonamentals de la docència són:

 • activitat dirigida 25%
 • activitat supervisada 15%
 • activitat autònoma 55%
 • activitats d'avaluació 5%

És a dir, que aquesta assignatura comporta una forta implicació per part de l'alumne.

 

Curs Rotatori. Practicum

En el 6è curs actual de Medicina s'estableix una Rotació tutelada per les mateixes rotacions establertes per als alumnes de 5è curs. Amb això s'intenta aconseguir la implicació dels propis alumnes en la realització de la història clínica del pacient i en les exploracions bàsiques.
Amb les modificacions del Pla Bolonya s'estableix que el PRÀCTICUM IV tingui 4,5 crèdits ECTS. Els objectius d'aquest curs rotatori queden definits en aquest programa i abasten tot el àmbit de l'especialitat d'Obstetrícia i Ginecologia:

 1. Conèixer els controls adequats per realitzar Medicina Preventiva en Ginecologia. Ser capaç de realitzar una presa cervicovaginal citològica, una exploració ginecològica així com conèixer les recomanacions sobre cribratge de càncer de mama.
 2. Conèixer l'ecografia bàsica en Ginecologia: ser capaç d'interpretar una ecografia ginecològica.
 3. Estudiar i conèixer la patologia cervical. Ser capaç d'interpretar una colposcòpia, conèixer els protocols bàsics de patologia cervical així com els tractaments quirúrgics més freqüents.
 4. Conèixer els mecanismes d'actuació de la vacuna contra el papil-mavirus.
 5. Estudiar el control bàsic de la menopausa.
 6. Conèixer els mètodes de contracepció més freqüents.
 7. Estudiar les patologies ginecològiques benignes més freqüents.
 8. Conèixer la patologia del sòl pelvià i de la incontinència d'orina, el diagnòstic, les indicacions quirúrgiques més freqüents i la rehabilitació del sòl pelvià.
 9. Estudiar el diagnòstic i tractament del càncer de mama: analitzar les possibilitats quirúrgiques diagnòstiques, pronòstiques i de seguiment.
 10. Conèixer les MTS més freqüents.
 11. Conèixer les neoplàsies ginecològiques més freqüents.
 12. Conèixer i comprendre les tècniques quirúrgiques histeroscòpica, laparoscòpia-robòtica, cirurgia del sòl pelvià, cirurgia ginecològica benigna i cirurgia oncològica.

 

L'avaluació del PRACTICUM IV comprèn un 70% d'activitats supervisades, un 25% d'activitats autònomes i un 5% d'activitats d'avaluació, amb 4 hores d'avaluació continuada de discussió de casos i 1 hora d'avaluació d'un treball a realitzar.

A més de la docència en Obstetrícia i Ginecologia, realitzem docència dins del programa de Medicina i Cirurgia MIC III, impartint les classes del programa sobre Patologia Mamària Benigna i Càncer de Mama.