Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Cursos i Màster > Docència postgraduada
Cursos i Màster
Docència postgraduada

L'altre gran apartat de la docència del Servei de Ginecologia, és la formació postgraduada. Actualment, l'Hospital disposa i ofereix set places de Metge Resident (MIR) per a la formació en Obstetrícia i Ginecologia.
La distribució d'aquests alumnes, en el transcurs dels quatre anys que dura la formació, es realitza de forma equitativa entre Obstetrícia i Ginecologia.

Programa MIR

Any Rotació Durada
R1 Sala de parts 2 mesos
Sala de Ginecologia
Consultes externes de Ginecologia
Quiròfans
2 mesos
Ecografia Obstètrica 2 mesos
Puerperes 2 mesos
Urgències 2 mesos
DOG 2 mesos
R2 Parts 2 mesos
LAC (Patologia Cervical) 2,5 mesos
ARO 4 mesos
Menopausa
Endocrino-ginecològica
3.5 mesos
R3 Parts 2 mesos
Esterilitat 2,5 mesos
Ecografia obstètrica 1 mes
Ecografia ginecològica 1 mes
2,5 mesos
Quiròfan 3 mesos
R4 UMMF 2 mesos
UDP 2 mesos
2 mesos
Ginecologia Oncològica 3 mesos
Mama 3 mesos

 

Segons l'actual normativa del Ministeri d'Educació i la normativa de la Direcció de Docència de l'Hospital, l'activitat dels metges residents es controla i avalua per tutors, que són encarregats a planificar els canvis segons els resultats i preferències justificades dels propis residents.
A més, l'activitat dels MIR també és controlada i supervisada pels caps d'Unitat i de Servei, tant a proposta dels tutors, com en reunions conjuntes en les quals es planteja l'adquisició tant dels mínims quirúrgics necessaris, com de les habilitats i destreses intel·lectuals.

Els metges tutors del Servei de Ginecologia són:

Dr. Antonio Gil Moreno
Dr. Octavi Cordoba Cardona
Dr. Juan José Gómez Cabeza
Dra. Eva Vila Escudé

 

Els tutors són, a més, responsables de transmetre la informació a Direcció de Docència, i de realitzar l'avaluació anual. A més de la normativa de formació de Metges especialistes, de les activitats de sessions clíniques, bibliogràfiques, científiques i de recerca, realitzen un curs per a residents de tercer i quart any sobre Formació en Endoscòpia a càrrec del Dr Oriol Puig.

Així mateix, i dins de la Formació postgraduada han estat de gran importància els Cursos de Doctorat que han realitzat els alumnes, previs a desenvolupar la Tesi doctoral i el grau de Doctor. S'han realitzat cursos de doctorat sobre:

  • Avenços en Ginecologia Oncològica i Patologia Mamària.
  • Diagnòstic precoç del càncer genital.

Els cursos de doctorat s'han impartit per última vegada en el curs acadèmic 2010-2011, ja que amb els canvis introduïts pel Pla de Bolonya, el grau de doctor s'aconseguirà a través d'un projecte de recerca i d'un Màster oficial.

 

Màster en Endoscòpia Ginecològica

L'any 2006 vam iniciar el Màster en Endoscòpia Ginecològica de la Universitat Autònoma de Barcelona dirigit a especialistes que desitgen millorar els seus coneixements en les tècniques quirúrgiques actuals, especialment laparoscòpia i robòtica. El programa docent s'estructura en:

  1. Cirurgia Ginecològica Oncològica i Robòtica.
  2. Cirurgia Ginecològica, amb col·locació de malles per a la correcció de defectes del sòl pelvià.
  3. Laparoscòpia bàsica i avançada.
  4. Histeroscòpia diagnòstica i quirúrgica.

 

Els alumnes reben formació pràctica de forma activa, ja que actuen com a ajudants en les intervencions programades amb el tutor de cada un dels mòduls i reben les classes pràctiques els mateixos dies.
A l'actualitat estem realitzant el 7è Màster consecutiu, amb sol·licituds en llista d'espera de 2-3 anys.

En relació amb Patologia Mamària, el Centre de Mama ha estat seleccionat per impartir una Beca anual de la Fundació "Susan Komen" per a la formació i investigació en càncer de mama, que a partir del 2012 serà de dos anys de durada i dirigida a un projecte d'investigació.

Finalment, i dins de les activitats docents, hem de tenir present l'estreta col·laboració del Servei de Ginecologia amb altres universitats en activitats com la de ser membres de tribunals de tesis doctorals, membres d'avaluació de treballs de suficiència investigadora, membres de tribunals de places, etc, així com també formant part a cursos, congressos i symposiums.