Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Gin. Oncològica i Patologia TGI > Principals processos assistencials > Càncer de mama i ovari heredofamiliar
Ginecologia Oncològica i Patologia TGI
Principals processos assistencials
Càncer de mama i ovari heredofamiliar

La Síndrome de Càncer de Mama i Ovari Heredofamiliar és una susceptibilitat heretada a patir càncer de mama i ovari. Les característiques de presentació d'aquesta síndrome són l'aparició de càncer d'ovari i mama en diversos membres d'una mateixa família, aparició de tots dos càncers en una mateixa persona o aparició de càncer de mama en una dona jove o en un home. L'estudi genètic de les famílies que presenten aquestes característiques ens permet identificar dones amb alt risc de patir càncer de mama i ovari, i per això aquestes dones han de ser controlades de forma més propera i se'ls ha d'oferir estratègies de prevenció del càncer per reduir el seu risc. La gran majoria d'aquestes síndromes de càncer hereditari es deu a la mutació dels gens BRCA1 i BRCA2. Per a una dona amb una mutació en el gen BRCA1, el risc de càncer d'ovari al llarg de la seva vida és de 20-53%, per a una dona amb mutació en BRCA2 el risc és 20-30%. En ambdós casos, el risc de càncer de mama al llarg de la vida de la dona és 60%.

El nostre equip mèdic pot avaluar la predisposició que té vostè a patir una síndrome de càncer de mama i ovari hereditari, així com indicar l'estudi genètic en cas que aquest risc sigui elevat. Si sou portadora d'una d'aquestes mutacions, li oferim el seguiment més adequat per a vostè, així com diferents estratègies preventives amb l'objectiu de reduir el seu risc de càncer. En el cas del càncer d'ovari, a partir dels 40 anys o quan vostè no desitgi tenir més fills, es pot practicar una annexectomia bilateral per laparoscòpia (extirpar ovaris i trompes), la qual cosa ha demostrat una disminució en la mortalitat de dones portadores de la mutació BRCA 1 i 2. Si no desitja operar-se o desitja tenir fills, realitzarem revisions amb ecografies pèlviques i determinació de marcadors tumorals en plasma. En el cas del càncer de mama, s'ha de fer seguiment amb exploració mamària, mamografies i ressonància magnètica mamària, i el seu especialista li oferirà pautes de quimioprevenció o tècniques quirúrgiques de reducció del risc en funció de les seves característiques clíniques.