Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Gin. Oncològica i Patologia TGI > Investigació
Ginecologia Oncològica i Patologia TGI
Programa d'investigació
Programa d'investigació

El Servei de Ginecologia, des de la incorporació del cap de servei, el Dr Jordi Xercavins, ha estat vinculat a la "Unitat de Recerca Biomèdica" i al Dr Jaume Reventós de l'Hospital Vall d'Hebron, amb l'objectiu d'establir línies de recerca clíniques i bàsiques sobre ginecologia oncològica. Durant els anys posteriors, les línies fonamentals han estat, el càncer d'endometri i l'estudi de les mutacions en el càncer de mama. Els investigadors adscrits, l'any 1997, van ser: el Dr Antonio Gil Moreno i la Dra Maite Cusidó. Comptem, a més, amb la col·laboració dels membres del Servei de Patologia, els doctors: Angel García Jimenez, Josep Castellví, Federico Rojo i Javier de la Torre. A l'actualitat, l'equip bàsic investigador està format pel Dr Antonio Gil Moreno i per la Dra Silvia Cabrera Díaz.

Les línies de recerca principals actuals inclouen: el càncer d'endometri, el càncer d'ovari i el càncer de cèrvix. El fet d'aconseguir dues beques d'investigació: "Mutual Mèdica" i "Fundació Santiago Dexeus", ens ha permès contractar a la Unida d'Investigació, a la Dra Silvia Cabrera Diaz que ha continuat amb les linies de recerca que hem estat desenvolupant des de l'inici, sobre el carcinoma d'endometri.

Actualment, a la Unitat, s'estan desenvolupant diversos projectes de recerca, en conjunció amb la Unitat de Recerca Biomèdica de l'Hospital Vall d'Hebron, en els quals el Dr Antonio Gil Moreno és investigador dede l'any 1997:

  • Títol del projecte: "Caracterització molecular dels Processos d'Infiltració i Disseminació Tumorals i Desenvolupament de Metàstasi en Càncer de Endometri". "Paper de RUNX1 a la Promoció de les Metàstasi". Entitat finançadora: Ministrerio d'Educació i Ciència (SAF). Durada: 2009-2011. Finançament: 80,000 euros. Objectius principals com Investigador Col·laborador: disseny del projecte, coordinació del grup de recerca i el grup clínic en la recollida i processament de mostres, i en la caracterització dels mecanismes de metàstasi en càncer d'endometri mediats per RUNX1.
  • Títol del projecte: "Desenvolupament d'eines terapèutiques en càncer d'endometri a partir d'anticossos monoclonals". Entitat finançadora: Geadic Biotec, AIE. Durada: 2008-2009. Finançament: 250,000 euros. Objectius principals com Investigador Col·laborador: disseny del projecte, coordinació del grup de recerca i el grup clínic en la recollida i processament de mostres, en la selecció de potencials dianes terapèutiques, i en el desenvolupament de models animals de validació.
  • Títol del projecte: "Identificació de marcadors de diagnòstic precoç i pronòstic en càncer d'endometri". Entitat finançadora: Geadic Biotec, AIE. Durada: 2007-2009. Finançament: 75,000 euros. Objectius principals com Investigador Col·laborador: disseny del projecte, coordinació del grup de recerca i el grup clínic en la recollida i processament de mostres, en la selecció de potencials biomarcadors, i en el desenvolupament de models mòbils i animals de validació, en la identificació de marcadors de diagnòstic precoç i pronòstic en càncer d'endometri.
  • Títol del projecte: "Investigació i desenvolupament de productes i tecnologies de diagnòstic-pronòstic i aplicacions terapèutiques en la malaltia neoplàsica". Entitat finançadora: Oncnosis Pharma, AIE. Programa CENIT, Ministeri de Indústria. Durada: 2006-2009. Finançament: 249,550 euros. Objectius principals com Investigador Col·laborador: coordinació del grup de recerca i el grup clínic en la recollida i processament de mostres, en la selecció de potencials biomarcadors, i en el desenvolupament de models mòbils i animals de validació, en la investigació i desenvolupament de productes i tecnologies de diagnòstic-pronòstic i aplicacions terapèutiques en càncer d'ovari.
  • Títol del projecte: "Alteracions moleculars implicades en el desenvolupament i en la progressió del carcinoma endometrial. Rellevància clínica dels perfils proteòmics en mostres de sèrum i teixit". Entitat finançadora: Fundació La Marató de TV3 (núm. exp.: 050.430). Durada: 2006-2008. Finançament: 115,625 euros. Objectius principals com Investigador Col·laborador: caracterització d'alteracions moleculars i perfils proteòmics associats a la transició d'hiperplàsia a carcinoma, a infiltració miometrial i a recurrència en càncer d'endometri. Publicacions relacionades: Abal et al., Histology and Histopathology, 2006; 21 (2) :197-204; Monge et al., Cancer Research, 2007; 67 (14): 6753-9; Abal et al ., Clinicial & Translational Oncology, 2007; 9 (5) :272-7; Doll et al., en revisió.
  • Títol del projecte: "Caracterització de RUNX1/AML1 i ERM/ETV5 durant la infiltració miometrial i metàstasi en càncer d'endometri". Entitat finançadora: Ministeri de Sanitat (CP05/00240). Durada: 2006-2008. Finançament: 42,000 euros. Objectius principals com Investigador Col·laborador: coordinació, gestió i desenvolupament del projecte de caracterització dels mecanismes d'acció de RUNX1 i ETV5 durant el procés d'invasió i disseminació a distància en càncer d'endometri.
  • Títol del projecte: "Detecció dels marcadors precoços (RUNX1/AML1 i ERM/ETV5) d'invasió miometrial i metastatització en el carcinoma d'endometri: caracterització dels mecanismes d'acció". Entitat finançadora: Ministrerio d'Educació i Ciència (SAF 2005-06.771). Durada: 2005-2008. Finançament: 142,800 euros. Objectius principals com Investigador Col·laborador: aprofundir en les bases moleculars del càncer d'endometri, en especial aquelles relacionades amb estadis precoços de invasió. Publicacions relacionades: Planagumà et al., Human Pathology, 2006; 37 (8) :1050-7; Doll et al., The Journal of ster Biochemistry and Molecular Biology, 2008; 108 (3-5) :221-9.
  • Títol del projecte: "Identificació de marcadors tumorals de l'adenocarcinoma endometrial a partir d'un panell de 297 seqüències diferencialment expressades, trobades per hibridació de microarrays". Entitat finançadora: Fons d'Investigació Sanitària PI 020.733. Durada: 2002-2005. Finançament: 65,435 euros. Objectius principals com Investigador Col·laborador: aprofundir en les bases moleculars del càncer d'endometri, en especial aquelles relacionades amb estadis precoços d'invasió, i buscar noves dianes terapèutiques en càncer d'endometri. Publicacions relacionades: Planagumà et al., 2004, Cancer Research, 64 (24): 8846-53; Planagumà, et al., 2005, Journal of Pathology, 207 (4) :422-9).
  • Títol del projecte: "Estudi de cohorts comparant l'estadificació i el tractament quirúrgic per laparotomia davant el realitzat per laparoscòpia en el càncer primari d'endometri estat I clínic". Número de registre: CAPI: PR-MI-2000-99. Grup Recerca Hospital Materno-Infantil. Investigador principal: Gil Moreno A.
  • Assaig clínic: "Avaluació del funcionament d'un producte sanitari per al diagnòstic in vitro, no invasiu, de càncer d'endometri". Codi de l'estudi: GEA-KIT-09. PR ( AMI) 105/2009. Any 2009. Investigador principal: Gil Moreno A, Ponce Sebastià J.