Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Patologia Mamària > Informació pacients > Tipus de tractament
Patologia Mamària
Informació pacients
Tipus de tractament

Hi ha dos grans grups de tractaments per al càncer de mama: els tractaments locals, que són la cirurgia i la radioteràpia i que consisteixen a eliminar les cèl·lules tumorals de la mama o de l'aixella, i els tractaments sistèmics que són: la quimioteràpia, l'hormonoteràpia i les teràpies biològiques, que consisteixen en eliminar o destruir les cèl·lules tumorals que hi pugui haver a tot el cos.

CIRURGIA: És el tractament més comú per al càncer de mama. Hi ha diferents tipus de cirurgia. El seu metge li explicarà els beneficis i riscos de cada tipus i com pot afectar la seva aparença. Hi ha sis tipus principals de cirurgia:

Tumorectomia: consisteix a eliminar, exclusivament, el teixit tumoral amb un marge de seguretat. La pacient segueix preservant la mama. Sempre va acompanyada de radioteràpia posterior. La tumorectomia sol anar acompanyada de cirurgia sobre l'aixella, bé sigui un gangli sentinella o una dissecció axil·lar completa. La tumorectmia més radioteràpia és el que s'anomena tractament conservador.
Mastectomia total: consisteix a extirpar tota la glàndula mamària, inclou el mugró i l'areola.
Mastectomia radical modificada: És la mastectomia total acompanyada de buidatge axil·lar complet.
Mastectomia radical: Consisteix a extreure la glàndula mamària, els ganglis limfàtics i a més els músculs pectorals (també de diu tipus Halsted). Utilitzada durant molts anys, avui en dia és una tècnica que s'utilitza molt poc.
Mastectomia conservant la pell: Consisteix a extirpar la mama, el complex areola-mugró però preservant la pràctica totalitat de la pell que recobreix la mama. Sol utilitzar-se quan es fa reconstrucció immediata.
Mastectomia conservant de l'areola i mugró Consisteix a extirpar la glàndula mamària però preservant la areola i el mugró. S'utilitza en casos específics de càncer de mama i mastectomia profilàctica.
Reconstrucció de la mama: quan a una pacient se li realitza una mastectomia, es pot fer una reconstrucció mamària, que pot ser immediata (durant la mateixa cirurgia) o diferida (mesos o anys més tard). Els tipus de reconstrucció són variats: expansor i pròtesis o teixits propis de la pacient. Escollir entre un o altre depèn de la pacient, del cirurgià i de la constitució de la pacient.
Dissecció dels ganglis axil·lars: Consisteix a extreure tots els ganglis limfàtics axil·lars, això permet conèixer l'extensió de la malaltia, per establir un pronòstic i poder planificar el tractament amb els oncòlegs. Aquesta tècnica pot tenir efectes secundaris com són: l'alteració de sensibilitat del braç, alteracions en la mobilitat, o limfedema (inflor del braç). El limfedema afecta el 10-15% de les pacients i precisa tractament a la unitat de rehabililtació amb massatges de drenatge limfàtic o mitjanes compressores.
Biòpsia del gangli limfàtic sentinella: Aquesta tècnica s'utilitza de forma rutinària des de fa 10 anys, i consisteix en l'extirpació del primer gangli que estaria afectat pel tumor si aquest hagués sortit de la mama. Aquest gangli o ganglis, poden ser entre un i tres, són representatius de la resta dels ganglis axil·lars. Es realitza l'anàlisi intraoperatori d'un o més ganglis limfàtics axil·lars, que reben el drenatge limfàtic del tumor. En el cas que es comprovi que no estan afectes, no és necessària la dissecció axil·lar completa. Si per contra es demostra que presenten cèl·lules tumorals cal la realització d'una limfadenectomia axil·lar completa.

RADIOTERÀPIA: Consisteix a aplicar radiacions amb la intenció de destruir les cèl·lules tumorals que puguin quedar després de la cirurgia. Sempre s'aplica si hem realitzat un tractament conservador. Hi ha vegades que s'utilitza la radioteràpia després de la mastectomia.

QUIMIOTERÀPIA: La quimioteràpia forma part del tractament sistèmic, ja que s'apliquen uns fàrmacs per via sanguínia que es distribueixen per tot el cos. Aquests fàrmacs tenen la capacitat de destruir cèl·lules que es multipliquen molt ràpid (les tumorals), també poden afectar les cèl·lules normals, però menys, per això poden aparèixer efectes secundaris, que solen ser passatgers i tolerats. S'aplica en sessions, la durada i tipus de fàrmac, depenen de l'estadi, tipus histològic tumoral i la immunohistoquímica del tumor.

TRACTAMENT HORMONAL: Hi ha determinats tipus de tumors a la mama, les cèl·lules tenen receptors per hormones que potencien el seu creixement o la seva aparició, per això tenim fàrmacs que bloquegen aquests receptors o que eviten que es fabriquin aquestes hormones a el cos, de tal manera que evitem el creixement de les cèl·lules tumorals o la seva reaparició.
El tractament hormonal, es sol donar després de la cirurgia durant uns anys, però també es pot donar abans de la cirurgia o com a únic tractament.